• Ανάκτηση διαλυτών παθολογοανατομικών εργαστηρίων

 • Ανάκτηση διαλυτών χημικών εργαστηρίων 

 • Αναλυτές AOX,TOX,POX,EOX (καύση-κουλομετρία)

 • Αναλυτές αερίων MS

 • Αναλυτές διαλυμένων αερίων σε λάδια μετασχηματιστών (TOGA)

 • Αναλυτές δραστικότητας νερού (water activity)

 • Αναλυτές και γεννήτριες υγρασίας

 • Αναλυτές οξυγόνου paramagnetic

 • Αναλυτές τροποποιημένης ατμόσφαιρας πακεταρίσματος (M.A.P.)

 • Αναλυτές υγρασίας σε πλαστικά

 • Απόσταξη κλασματική ειδικών εφαρμογών

 • Γεννήτριες αερίων (καθαρός αέρας, άζωτο, υδρογόνο)

 • Διαθλασίμετρα

 • Μαγνητικοί αναδευτήρες πολλαπλών εφαρμογών

 • Πεχάμετρα, αγωγιμόμετρα και Ιοντόμετρα: επιτραπέζια

 • Πεχάμετρα, αγωγιμόμετρα και Ιοντόμετρα: τσέπης

 • Πεχάμετρα, αγωγιμόμετρα, Ιοντόμετρα και οξυγονόμετρα: φορητά 

 • Πολωσίμετρα

 • Πρότυπα βαθμονόμησης-CRM

 • Πυκνόμετρα ψηφιακά

 • Στοιχειακοί αναλυτές ED-XRF

 • Συσκευές παραγωγής αερίων βαθμονόμησης (divider,mixers,blender)

 • Φασματοφωτόμετρα αερίων FTIR

© 2018 by Ikaros LabChem